Yhdistyksen säännöt

1 § 
Yhdistyksen nimi on Suomen Kliinisen Sytologian Yhdistys.

2 §
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja tolmialue Suomen tasavalta.

3 §
Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. pitää yhteyttä niitten henkilöitten kanssa, jotka työskentelevät aktlivisesti kliinisen sytologian alalla, 
 2. pitää yhteyttä vastaavien muitten toisissa maissa toimivien yhditysten kanssa,
 3. jäsentensä ammatillisten etujen ajaminen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. pyrkii kehittämään ja standardisoimaan suomenkielistä, alaa koskevaa nimistöä, 
 2. pyrkii kehittämään kliinisen sytologian piiriin kuuluvia teknillisiä ja tieteellisiä menetelmiä ja koulutusta,
 3. rohkaisee alan tieteellistä tutkimustyötä Suomessa.

4 § 
Toiminnastaan aiheutuvien kustannusten peittämiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruuden märää vuosikokous. Jäsenmaksun suorittavat ainoastaan yhdistyksen aktiiviset jäsenet. Ulkojäsenet maksavat kirjaamismaksun, jonka suuruus vahvistetaan samoin kuin jäsenmaksukin.

5 § 
Yhdistyksen aktiivisina jäseninä tulevat kysymykseen;

 1. Laillistetut lääkärit, jotka virkansa tai asemansa perusteella joutuvat vuosittain tutkimaan henkilökohtaisesti vähintään 1000 sytologista näytettä.
 2. Henkilöt, jotka virkansa tai asemansa puolestajoutuvat säännöllisesti antamaan opetusta kliinisen sytologian alalla.

Paitsi edellä mainittuja aktiivisia jäseniä voidaan yhdistykseen ottaa ulkojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.
Tällaisina ulkojäseninä tulevat kysymykseen:

 1. henkilöt, jotka sytologisessa laboratoriossa ovat suorittaneet vähintään vuoden ajan esitarkstusta niin, että näytteiden lukumäärä on vähintään 1000 kpl. Esitarkastajakurssin käyneille lasketaan tämä kurssin aika tähän yllämainittuun vuoteen. 
 2. alan tieteellistä tutkimustyötä suorittaneet henkilöt, joilla koti- tai ulkomaalaisissa aikakauslehdissä on vähintään kaksi alaa koskevaa julkaisua.
  Jäseneksi haluavan on sitä kirjallisesti anottava hallitukselle osoitetulla kirjeellä. Aktiiviseksi tai ulkojäseneksi ottamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen 2/3 äänten enemmistö. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen alalla ansioituneen henkilön. Kunniajäsenyys on elinaikainen. Valitseminen tapahtuu vuosikokouksen hallituksen esityksestä. Vaalin on oltava yksimieinen. 

6 §
Yhdistyksen asioista päättää sen kokous ja yhdistyksen hallintoa hoitaa sen hallitus.

7 § 
Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa. toinen näistä on vuosikokous, joka pidetään maalis-toukokuussa ja toinen syyskokous, joka pidetään syys-marraskuussa. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään, millon hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenten yhteenlasketusta määrästä on sitä kirjallisesti hallitukselta pyytänyt.

8 § 
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin aktiivisella jäsenellä yksi ääni. Jäsenten puolesta, jotka eivät ole kokouksessa saapuvilla, voivat ääniä käyttää toiset jäsenet valtakirjan nojalla, joka on asetettu asianomaiselle käytettäväksi nimenomaan siinä yhdistyksen kokouksessa. Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestää oman äänensä lisäksi useammalla kuin kolmella valtakirjalla. Ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta, ei myöskään kunniajäsenillä.

9 §

 1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto.
 2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä muista toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinta ja tilintarkastajan lausunto ehkä antavat aihetta.
 3. Vahvistetaan seuraavaa vuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus. 
 4. Valitaan joka kolmas vuosi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet, sekä varajäsenet.
 5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 6. Käsitellään muut hallituksen tal yhdistyksen jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat. 

Syyskokouksessa käsitellään ajankohtaisia yhdistyksen harrastuspiiriin kuuluvia tieteellisiä asioita kokoukseen kutsuttujen asiantuntijoiden alustamina. Lisäksi voidaan ottaa esille kiireellisiä yhdistyksen toimialaan kuuluvia asioita.

10 § 
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen julkaistaan Suomen Lääkärilehdessä, joka ilmestyy vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

11 §
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä kolme varsinaista jäsentä ja näiden kolmen henkilökohtaiset varajäsenet. Mikäli hallituksen varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, esiintyy hänen tilallaan hänen henkilökohtainen varajäsenensä äänivaltaisena. Hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja uuteen hallitukseen on joka kerta valittava vähintään kaksi uutta jäsentä.

12 §
Hallitus kokontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun toinen näistä sekä vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla.
Hallitus voi keskuudestaan asettaa valiokuntia ja jaostoja määrättyjen tehtävien hoitamista varten mm. ammatillisten etujen ajamista varten. Jaostoihin voidaan ottaa jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

14 § 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai vara- puheenjohtaja, kumpikin erikseen tai yhdistyksen kokouksen tähän tehtävään valtuuttamat henkilöt, kaksi yhdessä.

15 §
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintaa ja sen toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille vuosittain kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on vuosikokouksessa esitettävä kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastamisesta. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus erottaa jäsenen, joka kolmen vuoden aikana ei ole suorittanut sääntöjen 4 §.n edellyttämiä velvoitteita.

16 § 
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta edellyttää tullakseen voimaan, että yhdistyksen kokouksessa on edustettuna vähintään puolet yhdistyksen jäsenluvusta ja että muuttamisen tai purkamisen puolesta on annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänimäärästä.

17 § 
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan varat Suomen Syöpöyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry:lle tutkimustyöhön käytettäväksi.

18 §
Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.